75 713 53 38

Nasza historia

Nasza historia - OSP Świerzawa

Nasza historia

Zebranie organizacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej w Szunowie.                   Protokół nr 1

Dnia 22 listopada 1945 roku w świetlicy stołówki miejskiej odbyło się zebranie obywatelskie, celem utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej. Na zebranie to przybył Jan Kot Komendant Powiatowy Straży Pożarnej wraz z zastępcą Komendanta Ignacy Kurkiewicz ze Złotoryi. Komendant Powiatowy Jan Kot w kilku słowach zobrazował cel założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szunowie.


Porządek obrad był następujący:

1. Przemówienie Burmistrza Nowackiego, który oddał głos Komendantowi Powiatowemu Straży Pożarnych w Złotoryi Janowi Kot

                                                               2. Referat komendanta Powiatowego obywatela Jana Kot

                                                               3. Wybór zarządu

                                                               4. Wolne głosy i wnioski

                                                               5. Zakończenie

 

Zarząd został wybrany w następującym składzie: 

1. Prezes obywatel  – Nowacki

2. Naczelnik obywatel – Nawrot Józef

3. Sekretarz obywatel – Polański Czesław

 

Ze względu na małą ilość przybyłych obywateli zwołano ponownie zebranie w dniu 23 listopada 1945 roku.

 

 

Protokół nr 2

Zebrania organizacyjnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Szunowie.

 

W dniu 23 listopada 1945 roku w świetlicy stołówki Miejskiej w Szunowie odbyło się ponowne zebranie obywatelskie Miasta Szunowa w celu utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

Porządek obrad był następujący:

 

1. Zagajenie przez prezesa obywatela Nowackiego

2. Ponowny wybór prezesa i skarbnika

3. Wybór członków czynnych w Ochotniczej Straży Pożarnej

4. Wolne głosy i wnioski

5. Zakończenie

 

 

W dniu 22 listopada 1945 roku wybrano obywatela Nowackiego jako prezesa a w dniu 23 listopada 1945 obywatel Nowacki zdaje swoją kandydaturę na miejsce to wybrano jednogłośnie prezesa obywatela Moskwa Bolesław, który kandydaturę przyjął. Na stanowisko skarbnika obrano obywatela Okoń Marian. Wybrano również 21 członków czynnych i postanowiono zwołać zebranie w dniu 26 listopada 1945 roku o godzinie 19.00. Na tym zebranie zostało zakończone.  

 

Protokół nr 3

Zebrania organizacyjnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Szunowie  

 

W dniu 27 listopada 1945 roku w świetlicy stołówki Miejskiej odbyło się o godzinie 19.00 zebranie obywateli Miasta w celu wybrania ochotników do straży pożarnej. Zebrało się 22 obywateli z pośród których wybrano jedną sekcję w sile 10 obywateli.

 

Przebieg zebrania był następujący:

 

1. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania

2. Przemówienie Prezesa obywatela Moskwa Bolesław

3. Wybór członków czynnych – ochotników

4. Wolne głosy i wnioski

5. Zakończenie

 

Lista pierwszych członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Szunowie przedstawia się następująco:

 

  1. Izdebski Jan

  2. Januszko Henryk

  3. Januszko Kazimierz

  4. Zieliński Marian

  5. Stelmaszczyk Henryk

  6. Pietrzak Jan

  7. Tkacz Jan

  8. Zbydniewski Stefan

  9. Piątek Edward

10. Grzelka Mieczysław

 

W krótkich słowach przemówił jeszcze raz do wybranych obywateli Prezes Moskwa Bolesław zachęcając do wytężenia swych sił i podniesienia nowo założonej Ochotniczej Straży Pożarnej Miasta Szunow. 

 

 

 

Protokół nr 4

Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Szunowa.

 

 

 W dniu 13 lutego 1946 roku odbyło się zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Szunowa w restauracji ,, Pionier”. Zebrało  się około 18 obywateli.

 

Przebieg Zebrania był następujący:

1. Zagajenie przez Prezesa Moskwa Bolesław

2. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania

3. Wybór skarbnika

4. Uzupełnienie sekcji

5. Sprawozdanie z zabawy

6. Wolne głosy i wnioski

7. Zakończenie


W dniu 13 lutego 1946 roku na miejsce Okoń Marian byłego skarbnika wybrano jednogłośnie Pietrzak Jan na stanowisko skarbnika, który zgodził się na przyjęcie danego stanowiska. Równocześnie w dniu tym na miejsce byłych strażaków Tkacz Jan i Pietrzak Jan przyjęto nowych członków.

 

1. Na miejsce Tkacz Jan, który opuścił teren naszego miasta wszedł Torka Teofil.

2. Na miejsce Pietrzak Jan, który przeszedł do zarządu i przyjął funkcję skarbnika wszedł Mirek Bronisław.

Ochotnicza Straż Pożarna miasta Szunowa, urządziła zbawę taneczną, której obrót był 1.647 zł. Rytel Włodzimierz obecny Burmistrz miasta Szunowa będąc obecnym na zabawie, w dniu tym przeznaczył kwotę 500 zł.

W wolnych głosach członkowie 1 sekcji domagali się aby komendant urządzał ćwiczenia ewentualnie zmianę komendanta. Również w wolnych wnioskach uchwalono dobrowolne opodatkowanie się członków oraz obywateli wspierających, których składka miesięczna najniższa ma wynosić 20 zł dla obywateli wspierających a dla członków czynnych dobrowolne datki. Na tym zostało zebranie zakończone. Szunow dnia, 14 luty 1946 rok.

 

 Protokół nr 5

Zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Szunowa.

 

W dniu 8 marca 1946 roku odbyło się zebranie ochotniczej Straży Pożarnej miasta Szunow w Restauracji ,, Pionier”. Zebrało się około 10 obywateli.

 

Przebieg zebrania był następujący:

1. Zagajenie

2. Omówiono sprawę ćwiczeń

3. Sprawa Komendanta

4. Wolne głosy i wwnioski

5. Zakończenie

 

Zagajenie – w kilku słowach przemówił do zebranych obywateli Prezes Moskwa Bolesław, który zaapelował do zbranych aby się starali wytężyć swoje siły wobec tak pięknego i trudnego zadania jakie ciąży na każdym poszczególnym obywatelu, który chce być prawdziwym strażakiem. 

Sprawa ćwiczeń. Również została poruszana, które muszą być konieczne wznowione aby zapoznać obywateli ze sprzętem strażacki. Jednogłośnie zapadła uchwała że: raz w tygodniu  odbędą się ćwiczenia i to piątek każdego tygodnia o godzinie 18.00. Sprawa Komendanta. Nawrot  Józef obecny Komendant  będąc na tym zebraniu chciał zdać swoją dotychczasową funkcję jako tutejszy komendant. Lecz po dłuższej dyskusji i wypowiedzeniu się członków, którzy jednogłośnie wypowiedzieli się za tym aby dotychczasowy Komendant pozostał dalej. Komendant Józef Nawrot przystał na to, że funkcję Komendanta będzie piastował dalej. W wolnych głosach członkowie pragnęli aby urządzić te ćwiczenia. Na tym zebranie zostało zakończone. Szunow, dnia 29. marca 1946 roku.

 

 Protokół nr 6

Zebrania Nadzwyczajnego Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Szunow.

 

w dniu 23 sierpnia 1946 roku o godzinie 19.00 zostało zwołane Nadzwyczajne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej, które odbyło się w ratuszu w sali posiedzeń. Zebrało się 24 obywateli.

 

Przebieg zebrania był następuący:

1. Zagajenie i odczytanie rotokołu z ostatniego zebrania.

2. Reorganizaja straży:

– sprawa ćwiczeń

– sprawa koni do pożaru

– uzupełnienie ochotników względnie zaprowadzenia przyusowej straży.

3. Wolne głosy i wnioski

4. Zakończenie

 

Zagajenie: w kilku słowach przemówił do zebranych Prezes Moskwa Bolesław, który określił cel dzisiejszego zebrania, powitał gości i poprosił Burmistrza Włodzimierza Rytel na przewodniczącego zebrania oraz jako ławnicy zostali wybrani:

1. Rydzyński Ignacy

2. Okoń Marian

3. Gutkowski Józef

Przewodniczący zebrania, Burmistrz Rytel Włodzimierz w kilku słowach przemówił do zgromadzonych obywateli jakie ważne zadanie ma straż pożarna i jak mało ją doceniamy. W trakcie zebrania przewodniczący zebrania zapytał się o stan gotówki jaką dysponuje nasza strażi okazało się że posiadany stan to 19 zł. Wybrano Komisję Rewizyjną w skład której weszli nastepujący obywatele.

1. Rydzyński Ignacy

2. Skarżyński Witold

3. Kowalski Eugeniusz

4. Hyndle Tadeusz

Do sprawdzenia sprzętu technicznego wybrano obyw. Szmagalski Tadeusz. 

Sprawa ćwiczeń -uzupełniono drugą sekcję w skład której weszli następujący obywatele:

1. Szmagalski Wacław

2. Chocianowski Leon

3. Sosna Józef

4. Stachowiak Jan

5. Krysiak Henryk

6. Hyndle Tadeusz

7. Siwecki Stefan

8. Włodarski Antoni

9. Ogonowski

Stelmaszczyk Henryk opuścił teren naszego miasta z powodu pójścia do wojska, aby odbyć swą służbę wojskową. Wybrano również instruktora wychowawczego (wyszkoleniowego) obyw. Izdebski Jan, który kandydaturę przyjął i postanowił sekcje wyszkolić ile tylko będzie mógl z siebie wydać wiadomości. Dzień i termin ćwiczeń zostanie wyznaczony przez instruktora wyszkoleniowego. Przewodnczący zebrania Burmistrz Rytel Włodzimierz w kilku słowach zaapelował jeszcze raz do zebranych aby się nie zaniedbywać i starać się obowiązki wobec straży wykonywać sumiennie gdyż w przeciwnym razie będzie musiała być założona straż przymusowa. Konie do pożaru – uchwalono również, że w razie wybuchu pożaru do dyspozycji straży są konie miejskie a w razie by tych na miejscu nie było to są drugie konie Burmistrza, które może Straż Pożarna użyć jako siłę pociągową w razie pożaru. W wolnych głosach oby. Gutkowski Józef zaapaelował aby Strażacy dopomogli finansowo, ponieważ kasa straży jest w krytycznym położeniu. Również głos zabrał Rydzynski Ignacy, który powiedział, że każdy obywatel naszego miasta powinien być członkiem honorowym Straży i odpowiednio się opodatkować. Przewodniczący zebraania Burmistrz Rytel Włodzimierz zaproponował urządzić od czasu do czasu zabawę, która również jako taki dochód przyniesie a stan naszej kasy napewno się poprawi. Również Burmistrz zaznaczył, że Zarząd Miejski dopomoże finansowo straż tak aby naasza straż stanęła na wyższym poziomie. Również uchwalono aby Zarząd straży Pożarnej wyciągnął listę z magistratu, mężczyzn do lat 55, którzy raz w miesiącu będą odbywać ćwiczenia szkoleniowe. Komendantem straży został obrany Rydzyński Ignacy, który dał swoją zgodę na szkolenie obywateli. O dniu  i godzinie  ćwiczeń zostaną wszyscy specjalnie powiadomieni. Uchwalono również aby zebrania straży odbywały się raz w miesiącu. Na tym zebranie zakończono.    

 

 

Protokół nr 7 

Zebrania –  Walnego zgromadzenia Ochotniczej Strazy Pożarnej w Szunowie odbytego w dniu 3 września 1946 roku w obecności Burmistrza Włodzimierza Rytla i Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej Jana Kot z następującym porządkiem dziennym.

 

 

 

CDN………………………

 

 

 

           Prezesi w Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerzawie w latach:

 

                                                                               1945 – 1945    Nowacki – tylko 1 dzień

                                                                               1945 –             Moskwa Bolesław

(cdn.)