75 713 53 38

Statut

Statut - OSP Świerzawa

Statut

STATUT

OCHOTNICZEJ  STRAŻY  POŻARNEJ
w Świerzawie

Rozdział l
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.Stowarzyszenie    nosi    nazwę  OCHOTNICZA   STRAŻ  POŻARNA w Świerzawie  zwaną  dalej  ,,OSP”.

2. Stowarzyszenie   OSP   działa    na    podstawie   ustawy   z   dnia   7  kwietnia 1989 r.   –  Prawo    o   stowarzyszeniach   (Dz. U. z   2001 r.  Nr  79,  poz.  855 tekst               jednolity     oraz     ustawy    dnia   24   sierpnia   1991  r.   o    ochronie przeciwpożarowej   ( Dz. U.   z 2009 r. nr 178, poz. 1380 –   tekst   jednolity   ze zm.),  a  także           niniejszego  statutu.

3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.

4. Siedzibą     OSP     jest     Remiza    Strażacka   ul. Złotoryjska   23 a ,   59-540 Świerzawa .

5. OSP   jest   włączona   do   Krajowego   Systemu    Ratowniczo  –  Gaśniczego.

§ 2

1.Terenem    działania   OSP   jest    miejscowość    będąca    jej    siedzibą,  oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

2.Stowarzyszenie    OSP     jest     członkiem     Związku     Ochotniczych    Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej   Polskiej,  zwanego  dalej  ,,Związkiem”.

§ 3

Ochotnicza Straż Pożarna posiada sztandar oraz może używać pieczęci, hymnu, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej, według zasad określonych przez Zarząd Główny Związku ZOSP RP.

§ 4

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników, zawierać umowy o dzieło oraz umowy – zlecenia .

Rozdział II

CELE, ZADANIA  I  SPOSOBY  ICH  REALIZACJI

§ 5

Celami i zadaniami OSP są:

1. Prowadzenie  działalności  mającej  na  celu  zapobieganie   pożarom  oraz współdziałanie   w   tym  zakresie  z  Państwową  Strażą   Pożarną, organami  samorządowymi  i             innymi   podmiotami.

2. Udziału   w  akcjach  ratowniczych  przeprowadzanych  w  czasie   pożarów, zagrożeń   ekologicznych  związanych  z   ochrona  środowiska  oraz  innych klęsk i zdarzeń.

3. Informowanie  ludności  o  istniejących   zagrożeniach    pożarowych i  ekologicznych   oraz sposobach  ochrony  przed  nimi.

4. Rozwijanie   wśród   członków   Ochotniczej  Straży  Pożarnej    kultury    fizycznej i  sportu  oraz  prowadzenia  działalności  kulturalnej  i  oświatowej.

5. Uczestniczenia  i  reprezentowania OSP w organach samorządowych i  przedstawicielskich.

6. Wykonywanie  innych   zadań    wynikających   z  przepisów  o   ochronie przeciwpożarowej  oraz  niniejszego  statutu.

7. OSP ma na celu ochronę życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

§ 6

Zadania i cele wymienione w § 5 Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:

1. Organizowanie    swoich    członków    do    działalności    na    rzecz    ochrony przeciwpożarowej  i  ochrony  ludności.

2. Przedstawianie   organom   władzy   samorządowej   i   administracji    rządowej wniosków  w  sprawach  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  ratownictwa.

3. Organizowanie  spośród  swoich  członków  pododdziałów  pożarniczych.

4. Prowadzenie   podstawowego   szkolenia   ratowniczego   członków   OSP i  współdziałanie  z  Państwową  Strażą  Pożarną  w  organizowaniu   szkolenia funkcyjnych  OSP.

5. Organizowanie  młodzieżowej  i  kobiecej  drużyny  pożarniczej.

6. Organizowanie   zespołów   świetlicowych,  bibliotek,  orkiestr,  teatrów amatorskich, chórów,  sekcji  sportowych  i   innych   form  pracy   społeczno  – wychowawczej  oraz       kulturalnej  i  oświatowej.

7. Organizowanie zawodów  sportowo – pożarniczych  i  imprez  propagujących kulturę  fizyczną.

8. Zakup sprzętu i umundurowania.9.Zakup wiązanek okolicznościowych i wieńców.                                                                         
10. Zakup materiałów do konserwacji i remontów obiektu.
11. Zakup  części  i  materiałów  do  naprawy  pojazdów  i  sprzętu.
12.I nne koszta związane z utrzymaniem obiektu i pojazdów.
13. Prowadzenie  innych   form   działalności   mających  na   celu   wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

Rozdział III

CZŁONKOWIE OSP, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

Członkowie OSP dzielą się na :

1) członków  czynnych,  w  tym  członków  młodzieżowej  i  kobiecej  drużyny pożarniczej.

2) członków  wspierających.

3) członków  honorowych.

§ 8

1.      Członkami czynnymi OSP mogą być :

1) pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  i nie pozbawieni praw publicznych,

2) małoletni  w  wieku od 16 do 18 lat. oraz  za zgodą  opiekunów  ustawowych małoletni  poniżej 16 lat,

2) przyjęcie  w  poczet  członków  następuje  na   podstawie  uchwały   Zarządu OSP  po   złożeniu   przez    osobę    zainteresowaną    pisemnej   deklaracji i    czynnego               uczestnictwa  w  realizacji  celów  OSP,

4) od   odmowy    przyjęcia   w   poczet  członków  czynnych zainteresowanemu  przysługuje   prawo   odwołania   do  Walnego Zebrania, którego  uchwała  w  tym                     przedmiocie  jest  ostateczna.

§ 9

Członek czynny  OSP aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: ,, W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

§ 10

1.Członkiem   młodzieżowej   drużyny    pożarniczej    może   zostać   osoba,   która  skończyła12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła  przyrzeczenie.

2.Członkom    młodzieżowej    drużyny    pożarniczej   w  wieku   od  16   do  18   lat przysługuje  bierne  i  czynne  prawo  wyborcze do władz OSP.

3.Członkowie   młodzieżowej     drużyny    pożarniczej    nie    biorą    udziału    w    akcjach ratowniczych.

4.Zasady   organizacji   MDP   określa   regulamin   organizacyjny   MDP   zatwierdzony przez Zarząd  Główny  Związku.

§ 11

Członkowie zwyczajni maja prawo :

1) wybierać  i  być   wybieranymi   do   władz   OSP   z  wyjątkiem młodzieży poniżej 16 roku życia,

2) uczestniczyć  w  Walnym  Zebraniu  Członków OSP z  prawem  głosu,

3) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,

4) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP za zgodą osoby odpowiedzialnej za sprzęt,

5) używać munduru, dystynkcji  i odznak,

6) uczestniczyć w akcjach ratowniczo  – gaśniczych,

7) członkowie      Ochotniczych     Straży     Pożarnych     mogą     uczestniczyć    w przeglądach   przeprowadzanych   przez   gminy   w   ramach   realizacji   zadań z    zakresu       ochrony  przeciwpożarowej.

§ 12

1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1) aktywne uczestniczenie w działalności OSP,

2) przestrzeganie    postanowień   niniejszego    statutu    jak    też    regulaminu i Uchwał  władz OSP,

3) podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w  organizowanych szkoleniach,

4) dbanie  o  mienie  OSP,

5) regularne  opłacanie  składek  członkowskich.

 

§ 13

Spośród    pełnoletnich    członków     czynnych    tworzy    się     Jednostkę      Operacyjno – Techniczną w przedziale  wieku  18 – 65  lat.

§ 14

Członkostwo ustaje na skutek :

1. Skreślenia z listy lub wykluczenia członka czynnego.

2. Skreślenia    z    listy    członków   czynnych   dokonuje   Zarząd   OSP w następujących przypadkach:

a) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka OSP na piśmie,

b )nie usprawiedliwionego zalegania przez członka OSP, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy,

c) śmierci członka,

3. Wykluczenia członka czynnego dokonuje Zarząd OSP w  następujących wypadkach:

a) prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,

b) popełnienia  czynu, który   dyskwalifikuje   daną   osobę   jako   członka    OSP lub   godzi  w  dobre  imię  OSP.

4. Przed    podjęciem    uchwały    w     sprawach    spornych     Zarząd     umożliwia członkowi OSP złożenie  wyjaśnienia na piśmie lub  osobiście   na   posiedzeniu Zarządu.

5. Od uchwały Zarządu członek OSP może odwołać się w terminie 14 dni  od   dnia powiadomienia  o  wykluczeniu  do  Walnego  Zebrania  członków OSP,   którego uchwała           jest  ostateczna.

6. Do    czasu    rozpatrzenia   odwołania   członek   czynny   nie   korzysta   z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem:

a) uczestniczenia  w akcjach ratowniczo – gaśniczych,

b) korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,

c) używania  mundurów, dystynkcji,  odznaczeń i odznak.

7.Skreślenie     z     listy    członków     zobowiązuje    do   zwrotu   umundurowania i   innych  przedmiotów  należących  do OSP, a  w   przypadku   zniszczenia   lub nie                zwrócenia Zarząd wystąpi na drogę sądową.

§ 15

1.Członkiem    wspierającym    może   być    osoba    fizyczna     lub    prawna   bez względu   na  jej  miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub  za  granicą,   która zadeklaruje      wspomaganie działalności   OSP     finansowo    lub    w     innej formie   i   za   swą   zgodą  zostanie  przyjęta  przez  Zarząd  OSP.

§ 16

1. Członkiem    honorowym    może   być   każda    osoba    fizyczna,  bez   względu na       miejsce      zamieszkania,    szczególnie      zasłużona        dla       ochrony                     przeciwpożarowej.   Godność   członka   honorowego   nadaje   Walne   Zebranie Członków  OSP.

2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

3. Członek    wspierający    i  członek    honorowy   mają   prawo   uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w Walnym             Zebraniu  Członków OSP.

Rozdział IV

WŁADZE  STOWARZYSZENIA  OSP

 

A.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 17

Władzami OSP są:

1) Walne Zebranie Członków OSP.

2) Zarząd.

3) Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Uchwały    władz    OSP    zapadają    zwykłą    większością   głosów   oddanych, chyba  że  przepisy  niniejszego  statutu  stanowią  inaczej.

2. Uchwały   dotyczące  zmian  we  władzach  OSP,  wystąpienia  ze  Związku OSP RP oraz w  oprawach  nabycia   i  zbycia   nieruchomości   powinny   być podjęte w                   obecności  co  najmniej połowy  uprawnionych  do  głosowania.

§ 19

1. Wybory  władz  OSP odbywają  się  w  głosowaniu  tajnym  lub  jawnym.

2. Kadencja  władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą  powołania   nowych   władz.

3. Nie  można  łączyć  funkcji  Członka  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej.

B. Walne Zebranie Członków

§ 20

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą OSP.

2. Do  kompetencji  Walnego  Zebrania  Członków  OSP,  oprócz   innych   spraw wymienionych  w  niniejszym statucie, należy:

1) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP,

2) wysłuchanie  sprawozdania  Komisji  Rewizyjnej  z  działalności  OSP, 
3) udzielenia  absolutorium  Zarządowi  OSP,            
4) uchwalenie programu działania i budżetu OSP,

5) wybór,  spośród    siebie   Zarządu   w   liczbie  5 – 9  osób,  z    zachowaniem większości  osób  pełnoletnich,

6) wybór  spośród  siebie  Komisji  Rewizyjnej  w  liczbie  3  osób,

7) uchwalenie  statutu  OSP  lub  jego zmiany,
8) ustalanie  wysokości  składki  członkowskiej,

9) podejmowanie    uchwał     w     sprawach     majątkowych     przekraczających zwykły   Zarząd,   w   szczególności   nabycia   i   zbycia  nieruchomości    oraz ich                      obciążenia,

10) rozpatrywanie  odwołań  od  decyzji Zarządu  oraz  innych  spraw  i  wniosków zgłoszonych  przez  członków  OSP,

11) wybieranie spośród siebie delegatów w skład władz Związku OSP RP,

12) podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,

13)nadawanie członkostwa honorowego OSP,

14)podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.

§ 21

1.Walne   Zebranie    członków     OSP    może    być   zwyczajne,   sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.

2.Zwyczajne   Walne   Zebranie  członków   OSP    jest   zwoływane   raz   na   5  lat a  sprawozdawcze  raz  na  rok.

3.Zwyczajne   Walne   Zebranie   członków   i   Walne    zebranie    sprawozdawcze zwoływane    jest    przez   jest    przez   zarząd,   który    zawiadamia     członków o                terminie,  miejscu  i   porządku  obrad, co  najmniej  na  7 dni  przed  terminem zebrania.

§ 22

1.        Nadzwyczajne, Walne Zebranie członków OSP zwoływane jest przez Zarząd OSP:

a)z własnej inicjatywy,

b)na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP,

c)na żądanie 1/2 liczby członków OSP.

2.Nadzwyczajne   Walne   Zebranie   Członków    OSP   powinno    się    odbyć    w terminie  nie dłuższym niż jeden  miesiąc  od  podjęcia  inicjatywy lub  zgłoszenia żądania.

3.Porządek   Nadzwyczajnego    Walnego    Zebrania    ustala   Zarząd   lub   osoby uprawnione  do żądania zwołania takiego zebrania.

4.Nadzwyczajne    Walne    Zebranie    OSP   może    odwołać    Członka   Zarządu lub  Komisji  Rewizyjnej  przed upływem terminu  kadencji  władz OSP  i  powołać w  to  miejsce innego  Członka  Zarządu   lub   Komisji   Rewizyjnej   na   czas  do odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 23

1. Do ważności uchwał Walnego Zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością       głosów, a w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

2. Uchwały     w    sprawach   nabycia   i   zbycia    nieruchomości     oraz     zmiany statutu   i   rozwiązanie    OSP   są    podejmowane    2/3   głosów  w   obecności co               najmniej  ½ ogólnej  liczby  członków .

3. W   razie   nie   odbycia    się    Walnego   Zebrania   w   pierwszym   terminie    z powodu    braku    wymaganej    liczby   członków ,  Zarząd    jest    zobowiązany przed           upływem  7  dni zwołać ponownie Walne Zebranie  według  tego  samego porządku  obrad.

4. Walne    Zebranie   zwołane   w   drugim   terminie    podejmuje    uchwały     bez względu   na   liczbę   obecnych  członków   z   wyjątkiem   uchwał   w   sprawach                 nabycia   i   zbycia  nieruchomości,  rozwiązania  OSP  i  zmian  w  statucie.

C. ZARZĄD

§ 24

1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Naczelnika, 2 wiceprezesów, sekretarza  i  skarbnika,  a  także  może  wybrać  gospodarza,  kronikarza i zastępcę    Naczelnika   straży.     Naczelnik   sprawuje  funkcję   wiceprezesa.

2. Zarząd może powołać do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących  w  liczbie  nie  przekraczającej  1/3  ustalonego  składu.

3. Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

§ 25

Do zadań Zarządu należy :

1.  Reprezentowanie  interesów  OSP.

2.  Realizowanie  uchwał  i  wytycznych  Walnego  Zebrania  Członków  OSP.

3.  Zwoływanie  Walnego  Zebrania  członków  OSP.

4.  Niezwłoczne    zawiadomienie    Sądu   rejestrowego   o   zmianie   statutu oraz    zmianach  w  składzie  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej.

5.  Udzielanie  niezbędnych  wyjaśnień  organowi  nadzorującemu.

6.  Opracowanie    projektów    rocznego    planu     działalności    i    budżetu OSP   oraz   składanie  sprawozdań  z   ich  wykonania  Walnemu  Zebraniu Członków  OSP.

7.  Zaciąganie  w  imieniu  OSP  zobowiązań   finansowych   i   innych   zobowiązań majątkowych.

8.  Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.

9.  Przyznawanie    wyróżniającym    się    członkom   OSP   dyplomów    i    nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.

10.  Tworzenie jednostek operacyjno – technicznych.

11. Organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny OSP, zespołów kulturalno – oświatowych i sportowych.

12.  Dokonywanie      ocen     realizacji    przez    poszczególnych    członków     OSP powierzonych  im  zadań.

13.  Rozstrzyganie  sporów  między  członkami, wynikających  z  ich   przynależności do  OSP.

14.  Wykonywanie  innych  zadań  wynikających  z  postanowień  statutu.

§ 26

Prezes  Zarządu  reprezentuje  OSP  na  zewnątrz  i  kieruje  pracami  zarządu.

§ 27

1. Posiedzenia    Zarządu     odbywają    się    według     potrzeb,  co    najmniej    jednak raz   w  kwartale  i  są   zwoływane przez  Prezesa. Na  posiedzenia  Zarządu    należy       zapraszać Przewodniczącego   Komisji   Rewizyjnej  OSP.

2. Do   ważności   uchwał   wymagana   jest   obecność   co   najmniej  ½   liczby członków  Zarządu. Uchwały Zarządu są  podejmowane  zwykłą  większością głosów, a  w  razie    równej  liczbie głosów rozstrzyga głos  przewodniczącego obrad.

§ 28

Umowy, akty   oraz   pełnomocnictwa   i   dokumenty   finansowe   podpisuje   w   imieniu  OSP Prezes  lub  Wiceprezes (Naczelnik)  i  Skarbnik.

§ 29

Naczelnik kieruje jednostką operacyjno – techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

Do obowiązków Naczelnika należy :

1) wnioskowanie   do   Zarządu   OSP  o  wyznaczenie  członków   OSP  do wykonania zadań operacyjno – technicznych,

2) organizowanie     i    prowadzenie     podstawowego    szkolenia     pożarniczego członków OSP, drużyny  młodzieżowej  i  kobiecej,

3) czuwanie  nad  przestrzeganiem  dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,

4) kierowanie realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

5) kierowanie działaniami ratowniczymi przez OSP,

6) dysponowanie sprzętem i urządzeniami  pożarniczymi  OSP  oraz  nadzorowanie ich  prawidłowej  eksploatacji  i  konserwacji,

7) opracowanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości będącej siedzibą OSP oraz dotyczących wyposażenia ratowniczego  OSP.

§ 30


Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno technicznych przez członków OSP Naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia :

1) pochwałę ustną,

2) pochwałę w rozkazie Naczelnika ,

3) wystąpienie do Zarządu OSP o przyznanie nagrody,

4) sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznak

 

§ 31

Za niewłaściwe  wykonanie zadań operacyjno – technicznych przez członków OSP Naczelnik straży  może  stosować następujące środki dyscyplinarne:

1) upomnienie ustne,

2) nagana w rozkazie Naczelnika ,

3) wystąpienie do Zarządu OSP o wykluczenie członka z OSP.

 

D. KOMISJA REWIZYJNA

§ 32

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy :

 

1. Przeprowadzanie co najmniej raz  w  roku  kontroli  całokształtu  działalności statutowej  OSP  ze  szczególnym  uwzględnieniem  gospodarki  finansowej i opłacania składek           członkowskich,

2.  Składania na Walnym Zebraniu Członków OSP sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,

3.  Przedstawienie Zarządowi  uwag i wniosków dotyczących jego działalności,

4.  Wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.

2. Komisja Rewizyjna OSP może powołać do swojego składu nowych  członków na    miejsce   ustępującego   w   liczbie    nie    przekraczającej   1/3   jej    składu.

a)wygaśniecie   funkcji   członka  Komisji  Rewizyjnej  może  nastąpić  w  wyniku złożenia  przez  niego  pisemnej  rezygnacji.

b)zmiany  te  muszą  być  zatwierdzone  na  najbliższym  posiedzeniu  Zarządu.

§ 33

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 

§ 34

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział V

MAJĄTEK  l  FUNDUSZE  OSP

§ 35


Majątek i fundusze OSP powstają z :

1)  składek  członkowskich,

2)  dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

3)  dochodów  z  majątku  i  imprez,

4)  ofiarności  publicznej,

5)  wpływów  z  działalności  gospodarczej.

 

§ 36

1. Nieruchomości ,   środki     transportu,   urządzenia    i    sprzęt     pozostający      w   dyspozycji   Ochotniczej   Straży  Pożarnej  lub   ich   Związku  mogą   być  odpłatnie         wykorzystane  do  innych  społecznie  użytecznych  celów.

2. OSP   może   prowadzić  działalność  gospodarczą  według   ogólnych   zasad  określonych w  odrębnych  przepisach. Dochód  z  działalności   gospodarczeji  uzyskane                 fundusze   służą  realizacji  celów  statutowych  i  nie  mogą  być przeznaczone  do  podziału  między  członków  OSP.

Rozdział VI
ZMIANY STATUTU l ROZWIĄZANIE OSP

§ 37

Zmianę   statutu  i  rozwiązanie  OSP   uchwala   Walne   Zebranie   członków  większością  2/3 głosów  przy  obecności  co  najmniej  1/2  ogólnej  liczby  członków.

§ 38

1. Wnioski   o   zmianę   statutu   i   rozwiązanie  OSP   może  składać  Zarząd  OSP z   własnej    inicjatywy    lub    na    zgłoszone   mu    żądanie    co    najmniej   1/2 ogólnej       liczby  członków.

2. Zawiadomienie    członków    OSP   o    terminie   Walnego   Zebrania, na   którym ma   być rozpatrywany   wniosek   w   sprawie   rozwiązania   OSP   powinno   być                 doręczone   wraz  z  porządkiem  obrad  co  najmniej  na  30  dni  przed  terminem zebrania.

§ 39

1. W razie  rozwiązania   OSP   Walne  Zebranie  Członków  OSP  wyznacza    komisję    likwidacyjną    w    składzie    3    osób.   W     przypadku     niemożności     zwołania           Walnego   Zebrania  Członków   OSP,  uchwałę  o   rozwiązaniu    OSP    podejmuje    sąd    rejestrowy    ustalając jednocześnie   komisję   likwidacyjną.

2. Pozostały     po   rozwiązaniu OSP   majątek,   stanowiący jej  własność    przechodzi    na własność    Urzędu    Miasta    i  Gminy   w  Świerzawie  oraz  Związku  OSP  RP.           Sprzęt   i urządzenia    ratownicze    będące   własnością    komunalną   przechodzą do  dyspozycji  samorządu terytorialnego.

 

Potwierdzenie  Sądu  Rejestrowego                               Uzgodniono z KP PSP w Złotoryi